خطرناک

لحظه خطرناکی است لحظه ای که اميد جای خود را به نا اميدی می دهد . لحظه خطرناکی است لحظه ای که عجله جای خود را به صبوری می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که همدردی جای خود را به طرد کردن می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که " ما " جای خود را به من و تو می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که پريدن جای خود را به خزيدن می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که نور جای خود را به تاريکی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که انسانيت جای خود را به خوی حيوانی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که بخشش جای خود را به خشم دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که درک و تأمل جای خود را به لجبازی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که جمع بينی جای خود را به خود بينی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که صلح جای خود را به جنگ می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که منطق جای خود را به سنت می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که معنويات جای خود را به ماديات می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که عشق جای خود را به هوس می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که شراکت جای خود را به خيانت می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که آشنائی جای خود را به غريبی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که صداقت جای خود را به دروغگوئی می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که صفا و صميميت جای خود را به کينه می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که خير رسانی جای خود را به شرارت می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که عقل و تفکر جای خود را به تقليد می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که زمان حال جای خود را به زمان گذشته می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که علم و منطق جای خود را به خرافات و رسوم می دهد. لحظه خطرناکی است لحظه ای که عصر حاضر جای خود را به 1450 سال گذشته می دهد.

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 3 بازدید