من بدهكارم؟؟؟!!!...

من بدهكارم ، جيبهايم خالی اما هنوز هر دو عاشق ، كفشهايم كهنه اما هنوز هر دو عاشق ، چشم كور من عجب دنده نرمی دارد! من وقتی پولهايم را در خواب ميشمارم ؛ كه فاتحه اش رازنم خوانده باشد؛ زن من ، سر گلدسته برج ، صاحب خانه می آيد ، جيب من جای گره خوردن هيچ است و شپش ها عروسی ننه اش آن را گرفته اند ؛ هر كجا هستم باشم ، خانه ای خواهم ، رهن ، كرايه ؛ همه اش مال من است ؛ نه خريد ؛ چرا در خواب با كلاه براداری كه بلد نيستم ، چه اهميت دارداجاره بالا ست ؛ صاحبان خانه چه خبر دارند ؛ از ته جيب من ؛ آخه !!! پول رابايد جست ، وام بايد گرفت ، خانه ای نقلی ساخت ، كه با يك ريشتر با خاك يكسان شود ، تا از اين زندگي راحت گرديم همگی ؛ با همه اهل وعيال ، نان خوشك گنديده بايد ، خورد ، تا مورفحان راحت تر زندگی كنند ؛ مگر اين اشكنه ها ، چه كم از ديزی سنگی دارد ؛ بهتر آن است كه عاشق و فانع باشم تا بميرم ؛ تا كه نتوانم بگويم پول وپله لازم داريم ، حرف ديگر كافی است ؛ خانه در يك قدمی است ؛ طلبكار هست تا من عاشق را در زندان بيندازد ، راحت كند مرا از نان خوشك و گنديده دست كم آنجا يك ساچمه پوگوز به ما می دهند ، كفش را بايد كند خود را بايد كامل اجاره داد ، پول گند آشغال را ابيد جست !!!؟؟؟!!!!!!!!!!! ............... اينها را ولگوز بايد پول جست! اينها را ولگوز بايد پول جست! اينها را ولگوز بايد پول جست! اينها را ولگوز بايد پول جست!

(((عاشق كوچولو نظربده با تشكر از عشق شما فقط عشق تو ، آره !!!. )))

/ 0 نظر / 4 بازدید