الهه ی عشق!

آبي ترين آسمان... دريايي ترين دل... پر ترانه ترين لبخند... وه كه چه عاشقانه مي نگارمت در دل و چه زيباست وسعت سبز وجودت! احساس در مي ماند از بيان نيكوييت و عشق فروميشكند در برابر اوج محبتت! گاه حس مي كنم عاشق واقعي تويي! و تنها تو! كه چون تويي هرگز نخواهد بود! من ذره اي از وجودي عاشقم. قطره اي تنها بي رمق. در تو جان مي گيرم كه قطره با دريا زنده است! مهر تويي، محبت تويي، علاقه و عشق تويي، دوست داشتن نيز! حتي زندگي! دليل بودن! و هرچه در تصور بگنجد! لغت نامه ها تمام اين واژه ها را در تو خلاصه خواهند كرد! چون جز تو معنايي دگر نخواهند يافت. بي تو زندگي را دوست ندارم. بي تو هيچ كس و هيچ كجا را نيز دوست ندارم! بي تو ديدگان را نمي خواهم كه ديدن روي ماهت ز تماشاي دو جهان ارزنده تر! بي تو زبان گفتار نمي خواهم كه جز از وصف تو گفتن بر من حرام! بي تو گوشي براي شنيدن نمي خواهم كه سخنان تو از هزار آواز آسمان ها و هزار سخن زيبا شنيدني تر! بي تو دستي براي عمل نمي خواهم كه دستانم بي محبت دستان تو بي توان! بي تو پايي براي پيمودن نمي خواهم كه توان پيمودنم تو! بي تو قلبي براي تپيدن در سينه ام نخواهد ماند كه نفس هاي تو نبض زندگانيم! بي تو ذهني براي انديشيدن نمي ماند كه تنها انديشه ام تويي! و من عاشق خواهم بود. هرچند هنوز تو عاشق تري! و قلبم براي تو خواهد تپيد . هرچند تو خداي محبتي! دوستت دارم و بي تو دلي براي عشق ورزيدن نمي خواهم كه دلم بي دلبري چون تو براي هميشه مرده باد! آري! بي تو اين دل مرده باد! پدر! واژه ي بي كران محبت! حقيقت هميشگي علاقه و راهبر راه زندگي! مادر! عمق بي نهايت عشق! فرشته ي مهربان نوازشگر و التيام اندوه دل! ساده تر بگويم! الهه ي عشق! و من... تا هميشه كودك... تا هميشه كوچك... تا هميشه نيازمند... و تا ابد دلبسته!

/ 0 نظر / 3 بازدید