وقتي توپ گرد پيروزی به ارمغان می آورد...

حسين رضا زاده آمد . با همگان نگاهش با همان نوشته ی روی سينه اش: (يا ابوالفظل) رضا زاده كه روبه روی وزنه قرار دارد . همه زير لب برای او دعا ميكنند.هركس يك جور يك سلام ويك تعبير خدارا صدا ميزند . دل تو دل كسی نبود. چند ده ه پيش بود جهان پهلوان تختي قراربود روي تشك برود و كشتي بگيرد . حريفش گنده بود اما درآن روز حال ديگري داشت برد هم براي تختي مهم بود هم براي تيم ايران وهمه مردم عزيز كشور ايران . خيلي فكر كرديم .ادامه رو روز بعد ببين...

/ 0 نظر / 3 بازدید