لطيفه

- يه پدری داشت ميمرد به پسرش ميگه تا ميتونی برای مردن من خرجم كن من كه وضع ماليم خوبه ، بعد ازچند روز پدر پسر ميميرد و آن موقع پسر ميرود و تا مينواند خر ميخرد و وقتی مادر پسر از سر خاك بازگشت ، وقتی كه خرها را ديد به پسر گفت اينها مال كيه پسر گفت كه پدر گفته به من اين كار رو كن مادر ميگه اون گفت تا ميتونی برای مردن من خرجم كن نه خر جمع كن ؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید