سلام

عشق در همه ی جوامع بطور يکسان تعريف نمی شود.در يک طرف جوامعی هستند که جذابيت عشقی را نا بهنجاری يا مصيبت بار تلقی می کنندودر طرف ديگر ازدواج بدون عشق را ديوانگی تلقی می کنند.جامعه ی آمريکای شمالی تمايل دارد که به عشق اهميت دهد درحاليکه در ژاپن وچين سعی بر اين است که عشق را پديده ای بيهوده وزايد به حساب آورند.در فرهنگ ما هم عشق امری مقدس به حساب می آيد. متخصصان علوم انسانی تعريف مورد قبول همگانی از عشق ندارند.در زير برخی از اين نظريه هارا می خوانيد. عشق,واکنش فيزيولوژيک:عبارت است از يک حالت بيقراری فيزيولوژيک که بر اثر تحريک جنسی,شور,اضطراب,احساسات گنهکاری,تنهايی,خشم,ابهام وترس به وجود می آيد.اگر اين واکنشهای فيزيولوژيک نا مشخص عشق به حساب می آيند,به اين خاطر است که مردم آنها را عشق نامگذاری کرده اند. عشق,واکنش شيميايی:به عقيده ی ميکائل آر.ليوبوويتز,عشق بر پايه ای استوار است که ماهيت شيميايی منحصر به فرد دارد.اين پايه می تواند به فنيل تيلامين مربوط باشدکه به مقدار زياد در برخی مراکز مغز تهيه می شود,زنجيره ای از فعاليتهای عصبی-شيميايی ايجاد می کندوبر اثر آن احساساتی شبيه آنچه آمفتامين ها(مواد مخدر)توليد می کنند,بوجود می آيد.در ميان اين رويدادها عشق قويترين عامل فعال کننده ی مراکز لذت مغز است.عشق ممکن است به توليد يک احساس فراتر نيز کمک کند.احساسی که انسان خود را فراتر از زمان,مکان وجسم خود می يابد.با اين همه ليوبوويتز توضيح نمی دهد که اين نوع دگرگونيها چگونه در محيط شيمياي مغز شکل عاشقانه به خود می گيرند. عشق,تعهد:عده ای سعی می کنند به عشق معنای روانشناختی بدهند.در آن صورت اصطلاح عشق, حالت بهت زدگی را تعيين می کند که به تعهد در مقابل شخصی ديگر مربوط می شود.زايک رابين,روانشناس اجتماعی,در عشق سه عامل را تعيين کننده می داند:دلبستگی,فداکاری وصميميت.روبرت اشترن برگ نيز برای عشق سه عنصر را پيشنهاد می کند:صميميت,هوس وتعهد.اين سه عنصر با شدتهای متغيير ترکيب می شوند و عشقهای مختلف را بوجود می آورند.

/ 0 نظر / 3 بازدید