دختري كه جز تو هيچ كس راندارد

سلام ای رهگذر با نگاه بی انتهایت به عمق تک تک حروف و واژه هایم بنگر و آرام آرام مرا همراه با این صفحه ورق بزن... و بعد به رسم روزگار مراو عمق نو شته هایم را به دست فراموشی بسپار... ...آواره سر گردان...

/ 0 نظر / 3 بازدید