همين يکی دو روز پيش...

همين يكي دو روز پيش بود آمديم چقدر زود رفت ولي هنوز زنده ايم و شاد و سرفراز و خاطراتمان هميشه در كلاس دل مرور مي شود سلام زندگي! و كودكي! و عشق! سلام خاطرات عاشقانه ام! سلام! همين يكي دو روز پيش بود من و تو ما شديم و پرده هاي فصل انتظار پاره شد و شب كنار رفت همين يكي دو روز پيش بود كه دستهاي پر ز اشتياق به هم فشرده شد و مهر بر دميد شكوفه هاي مهربان به باغ سر زدند پرنده ها دوباره شادمان نواختند زمين پر از سرور و عشق و شور و نور بود زمان گذشت و رفت و ما هنوز زنده ايم با سلام عشق و با طلوع مهر مباد من به ما ي ما هجوم آورد و ضربه اي به پيكر يكي شدن زند نمي گذارمش!

/ 0 نظر / 4 بازدید